privacyverklaring 21 juni 2018

Praktijk voor ont-spannen,

ont-stressen & ont-moeten


Filip Deschuytter

       relaxatie & coaching 

energetische behandelingen

 

 

PRIVACYVERKLARING versie 21 juni 2018


Filip Deschuytter, met praktijk in Kleine Merkemstraat 3

8920 Langemark, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Filip Deschuytter, Kleine Merkemstraat 3, 8920 Langemark

KBO 0885.162.117

tel. 0472/550604

mail filip@filipdeschuytter.be

website: www.filipdeschuytter.be


Persoonsgegevens die wij verwerken

Filip Deschuytter verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt (o.a. via het contactformulier op de website)


Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Filip Deschuytter verwerkt verder de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Filip Deschuytter verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Filip Deschuytter neemt  op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Filip Deschuytter) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Filip Deschuytter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Filip Deschuytter verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Filip Deschuytter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Filip Deschuytter gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Filip Deschuytter en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar filip@filipdeschuytter.be.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Filip Deschuytter wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan op de volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Filip Deschuytter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via mail filip@filipdeschuytter.be

Filip Deschuytter 

 

tel. 0472/55.06.04 - filip@filipdeschuytter.be

 

KBO - BTW BE0885.162.117